LANGELINIE LYSTBÅDEHAVN

HAVNEREGLEMENT FOR LANGELINIE LYSTBÅDEHAVN
 
LLB havnereglement samt Standardreglement for lystbådehavne kan læses nedenfor og/eller downloades her (med bedre formatering)

 

LLB, havnereglement, version 2016

Som individuel del til standardreglement, jf. Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«.

§ 1. Havnens indretning

Bestyrelsen for Langelinie Lystbådehavn (LLB) har ansvaret for placeringen af bådene i Langelinie Lystbådehavn, bistået af havneudvalget.

Bestyrelsen godkender årligt en havneplan for placeringen af forskellige bådtyper og bådstørrelser, som danner udgangspunkt for indretningen af havnens fortøjningsanlæg og placeringen af de enkelte både.

Hvis bestyrelsen foretager væsentlige omlægninger af havneplanen, søges mangeårige placeringer i videst muligt omfang respekteret. Som hovedregel bør en plads kunne beholdes, hvis det ønskes.

Bestyrelsen afgør alle tvivlsspørgsmål om placering af både og vilkårene for en havneplads, samt spørgsmål som ikke direkte er dækket af reglerne.

Alle både skal fortøjes forsvarligt med stævnen mod kajen, udfor pladsmærket, og med agterfortøjning i hanefod til udlagt bøje. Vinterliggere med både over 5 tons, skal i perioden 1/11 til 1/4 være fortøjet til 2 agter bøjer. I perioden 1. november - 1. april kan Havneudvalget give tilladelse til, at både fortøjes med hækken til kajen, hvis det er nødvendigt på grund af tildækning i forhold til at kunne komme ombord på båden og i øvrigt kan ske uden gene for nabobåd. Havneudvalget udsender i øvrigt efter modtaget information om vinterliggere en oversigt over placering af både for vinterperioden, som søger at tilsikre bedst mulig plads mellem bådene og mindst mulig omflytning fra normal plads.

Anvendelse af bådpladser i LLB i erhvervsmæssigt øjemed, herunder bådudlejning, chartersejlads er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at have folkeregisteradresse, postadresse, fast bopæl eller tage fast ophold i bådene i havnen. Både må ikke anvendes til overnatning af betalende gæster.

Slæbestedet må kun benyttes af Lavsmedlemmer med bådeplads, samt af B&W og DFDS roklubber og disses gæster eller efter særlig aftale med havnefogeden.

§ 2. Hvem kan få plads i havnen

Kun medlemmer af LLB kan have havneplads, og retten til en tildelt plads er personlig for ejeren. Pladsen kan ikke udlånes eller fremlejes.

Hvert medlem eller partnerskab kan kun have én båd i havnen. Sejlklubben Syvstjernen (Mærsk) og Langelinie Sejlklub (ØK) er undtaget denne regel.

Hvis der ansøges om havneplads til en båd, som ejes og drives af en sejlklub, virksomhed eller lignende, træffes der særlig skriftlig aftale om vilkår og rettigheder med bestyrelsen.

Ledige bådpladser tildeles ansøgere prioriteret efter de aktuelle ventelister og med udgangspunkt i ansøgerens anciennitet, bådtype og størrelse i forhold til den ledige plads. En anonymiseret udgave af ventelisterne kan ses på LLB´s hjemmeside.

For alle både gælder der en max længde overalt på 16,2 m målt fra bageste del af båden f.eks. fra agterste del af badeplatform eller davider til forreste punkt f. eks. enden af bovspryd, max bredde er 5.0 m og max deplacementsvægt er 20 tons.

Både som bestyrelsen måtte anse som værende upassende for havnen, kan nægtes optagelse på venteliste. En sådan afgørelse kan af medlemmet ankes på først kommende generalforsamlingen.

§ 3. Ny eller anden bådplads

Medlemmer som har en bådplads, og som ønsker en anden placering eller en anden båd til sin bådplads, sender en ansøgning til havneudvalget. Disse ansøgninger har prioritet overfor ansøgere uden bådplads men behandles i øvrigt som ansøgere uden plads.

Hvis en ansøger afslår et tilbud om en plads, ændrer det ikke dennes placering på ventelisterne ved en senere pladsfordeling.

§ 4. Priser og betaling

Havnepladser tildeles for en hel sæson (kalenderåret), hvor indehaveren har rettigheder og forpligtelser. Pladsen bibeholdes i følgende sæson, med mindre indehaveren inden 1. november opsiger bådepladsen eller af særlige årsager mister eller fratages sin ret til pladsen. Bestyrelsen kan efter ansøgning vælge at imødekomme en ansøgning om ophør af bådeplads pr. halvåret med refusion for 2. halvår fratrukket et ekspeditionsgebyr forudsat havneudvalget har mulighed for at tildele et medlem på ventelisten bådepladsen fra 1/7 med en båd, som passer i bredden til pladsen.

Bestyrelsen fastsætter havnelejen for en fast havneplads en gang årligt som et fast beløb pr. meter bredde for båden gældende for sæsonen.

Havnelejen skal betales inden for den ved opkrævningen fastlagte frist. I modsat fald bortfalder retten til bådpladsen.

Bestyrelsen fastsætter havneleje for gæstende sejlere som et fast beløb pr. meter bådbredde pr. døgn.

I perioden 1. november til 1. april fastsættes havneleje for samlede, længerevarende gæsteanløb på en uge og derover.

§ 5. Forhold omkring partnerskaber, overdragelser og fravær

Alle partnere i både skal være medlem af LLB og partnerskaber skal efter anmodning dokumenteres skriftligt overfor bestyrelsen. Kun partnerforhold godkendt af bestyrelsen er gældende.

Hvis der sker ændringer vedrørende båden eller ejerforholdet, skal bestyrelsen orienteres. Foretages der ændringer i ejerskabet skal det nye ejerforhold opfylde det tidligere ejerskabs forpligtelser, og det kræves, at den parthaver som overtager medlemsskabet skal have været parthaver og medlem i mindst 3 år.

Hvis alle hidtidige parthavere udtræder, betragtes det som frasalg af båden, og en eventuel ny ejer til båden kan ikke videreføre retten til bådpladsen.

Ved overdragelse af båden til ægtefælle, registreret partner eller børn, følger retten til bådepladsen med.

Ved anden overdragelse til nærtstående familiemedlem eller slægtning, som har været aktivt eller passivt medlem af LLB i mere end 3 år, tager bestyrelsen stilling til retten til bådepladsen.

Såfremt et medlem sælger sin båd, kan retten til bådpladsen ikke overføres til den ny ejer, også selvom sælgeren stadig bevarer en brugsret til båden.

Sælgeren kan, uden at benytte bådpladsen, bevare retten til pladsen i resten af sæsonen og den følgende sæson, og kan tillade den nye ejer af båden at lade den ligge på bådpladsen i resten af sæsonen, indtil sælgeren selv ønsker at disponere over pladsen til en ny båd.

En bådejer, som ikke ønsker at benytte sin plads i kortere eller længere tid, skal give meddelelse herom til havnefogeden, således at pladsen kan disponeres af havnen som gæsteplads eller som midlertidig plads for en ansøger på venteliste.

Ved længere fravær fra pladsen kan retten til pladsen længst fastholdes i 2 sæsoner. Når retten til pladsen mistes, kan bådejeren dog kræve at blive optaget på den aktuelle venteliste over ansøgere til ny plads, idet den tidligere periode som pladsindehaver forlods tillægges ancienniteten.

§ 6. Duelighed og forsikring

Alle bådejere og gæstesejlere skal til enhver tid have dækket sit ansvar som bådejer gennem gyldig ansvarsforsikring, og skal på forlangende fremvise gyldigt bevis derfor til havnefogeden.

Alle bådejere og gæstesejlere skal være i besiddelse af de uddannelser/beviser f. eks. duelighedsbevis, yachtskippereksamen eller speedbådskort, som kræves for at føre den givne båd, og skal på forlangende fremvise gyldigt bevis derfor til havnefogeden.

§ 7. Regler for gæster

Gæster må kun fortøje på pladser med grønt mærke, eller efter havnefogedens anvisning.

Gæstebåde betaler gæsteleje fra ankomstdagen kl. 14 til næste dag kl. 14. Gæsteleje skal betales max en time efter anløb.

Gæster der ikke følger betalingsregler, fortøjningsanvisninger, havnefogedens henstillinger, eller er til gene for andre, kan bortvises af havnefoged eller bestyrelse.

§ 8. Andet

Det er forbudt at tømme toilet, spildevand, olie eller diesel i havnen.

Badning i havnen er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt.

Der må ikke anvendes trækulsgrill eller åben ild på bådene (undtaget er pantry / ovn og gasgrill).

Der skal være ro i bådene og på havneområdet i tidsrummet 23:00 til 7:00.

Der er parkering forbudt på havneområdet. Af- og pålæsning max 30 minutter tilladt.

Bestyrelsen

 
 
 

BEK nr 9139 af 15/04/2002 Gældende (Standardordensreglementet) Offentliggørelsesdato: 22-04-2002 Transport- og Bygningsministeriet

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

I medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse i helhold til § 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet og om kundgørelse af ordensreglementer for havne:

§ 1. Det i bilag 1 anførte »Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne« gælder for lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

§ 2. De hidtil gældende, for de enkelte lystbådehavne og mindre fiskerihavne i medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. og § 15, jf. § 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, fastsatte ordensreglementer forbliver i kraft, indtil nye reglementer måtte blive udfærdiget. Dog ophæves bestemmelser i et ordensreglement om, at havnen kan tilkendegive den pågældende, at overtrædelse af reglementet kan afgøres uden retslig forfølgning ved betaling af en bøde, og at denne tilfalder havnen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2002.

Kystdirektoratet, den 15. april 2002 Per Roed Jakobsen

/Flemming Thyme

Bilag 1

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn.

Det individuelle ordensreglement skal henvise til »Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«.

Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet.

1. Generelle bestemmelser

1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden.

1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.

1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

2.12 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

2.13 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Såfremt en uafhængig vureringsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende.

3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.

3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.

3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

4. Forskellige miljø-og ordensbestemmelser

4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.

4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand".

4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.

4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.

b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.

c) Fiskeri.

d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.

e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker.

f) Placering af husbåde.

g) Teltslagning og opstilling af campingvogne.

4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.

4.10 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser

5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.

Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.